Familyreunification - for information in English about the ImmigrationLaw Aps please call 24 84 94 12
 

Velkommen til 2013!


Med åbning af Advokatkontor 1. januar 2013 på Ryesgade 54 lige foran Udlændingestyrelsen har vi ønsket at markere kontoret som det førende specialkontor i Danmark for familiesammenføring med mere plads, flere rådgivere og specialiseret viden og information om familiesammenføring til Danmark.

Europas strengeste regler

Efter den sorte periode fra 1. juli 2011, der på Dansk Folkepartis initiativ næsten satte fuld stopper for mulighed for almindelig familiesammenføring for alle i Danmark, har den nye regering for danske statsborgere i 2012 generelt ført reglerne et år tilbage så det igen bliver mere realistisk at kunne søge familiesammenføring uden at være tvunget til flytning til udlandet efter EU-reglerne. Men tag ikke fejl af at det stadigvæk er Europas strengeste regler for familiesammenføring, et ansøgningsskema på 38 sider, 24 års reglen eksisterer stadigvæk ligesom boligkravet og danskeksamen til udlændingen er bibeholdt men flyttet til 6 måneder efter opnåelse af opholdstilladelse. Flytning efter EU-reglerne til Sverige og Tyskland er derfor fortsat en nødvendighed for mange danske statsborgere, - men dog væsentligt færre!

Kun 7 dages udrejsefrist

De meget voldsomme processuelle stramninger gældende fra 1. august 2010 er alle beholdt af den nye regering, ligesom strafperiode på 3 år for at have modtaget bistandshjælp til forsørgelse eller revalidering fortsat er gældende, tidligere mulighed for at søge i Danmark efter fødsel er desværre fortsat afskaffet. De senere yderligere stramninger med udrejsefrist på kun 7 dage, vedtaget lige før valget, gælder fortsat og konsekvenserne katastrofale for visumbesøg, hvis man ikke kan nå at rejse.

Afslag sendes med almindelig post så pas på!

Seneste problem er at afslag fra efteråret 2012 bliver sendt med ordinær post uden sikkerhed for at blive hverken modtaget, læst eller forstået og der opstår derfor en risiko for kriminalisering, fængselsophold (også med børn) og udvisning med indrejseforbud i selv almindelige sager om familiesammenføring på grund af de gamle processuelle regler. Behovet for overvågning af sagsforløb i slutfasen vil derfor fremover være større.

Stadig store krav til herboende udlændinge

For herboende udlændinge fra udenfor EU som fx Asien, Afrika, Amerika og Australien har det været en stor overraskelse at den nye regering har bibeholdt Dansk Folkepartis stramninger fra 1. juli 2011 og der således nu er en klar diskrimination imellem danske statsborgere og herboende udlændinge med permanent opholdstilladelse. Krav om bestået danskeksamen til herboende uanset hvor gode danskkundskaber man har, krav om 3 års fuldtidsarbejde de sidste 5 år og krav om ingen gæld til det offentlige overhovedet, er nu krav som skarpt adskiller danskere med stemmeret og personer med kun permanent opholdstilladelse.

Gebyret afskaffet ved ægtefællesammenføring

Af positiv betydning er den ny lov om ægtefællesammenføring, der blev vedtaget med effekt fra 15. maj 2012 og som afskaffede gebyret ved ansøgning og for danske statsborgere generelt flyttede reglerne tilbage til før stramningerne 1. juli 2011 med de dagældende stramme regler fortsat i kraft.

Integrationsegnethed – lidt lettere

Den ny lov om børnefamiliesammenføring blev vedtaget med effekt fra 20. juni 2012 og betyder at børn til og med 7 år ikke længere skal integrationsegnethedsvurderes selvom de kommer senere end 2 år end deres mor eller far, og barnets tarv skal være mere i centrum i de sager hvor barnet er fyldt 15 år. Selve begrebet integrationsegnethedsvurdering for visse børn i 8-14 års alderen og 15 års reglen er ikke afskaffet!

Det har slet ikke været offentligt drøftet at genindføre muligheden for forældresammenføring mod garantistillelse som var gældende indtil juni 2002 og vi ligger således fortsat langt fra udviklingen i EU.

Voldsramte kvinder

Regeringens planlagte bedre beskyttelse af voldsramte minoritetskvinder efter Norsk forbillede lader vente på sig, men er planlagt sammen med bedre muligheder for at blive i Danmark for familiesammenførte ægtefæller som har haft fuldtidsarbejde og medlemskab af arbejdsløshedskasse i 1 år.

Udlændinge nævn skal behandle klagesager

Fra 1. januar 2013 begynder et nyetableret Udlændingenævn at behandle klagesager til Justitsministeriet. Udlændingenævnet vil bestå af 3 personer, en landsretsdommer, en advokat og en repræsentant fra Justitsministeriet. Igangværende klagesager vil blive overført til Udlændingenævnet. Nævnet vil formodentlig især have betydning i principsager og i sager om fortolkning af Danmarks Internationale forpligtelser som fx Børnekonventionen.

Plads til forbedringer

Samlet set må der siges at være masser af plads til politiske forbedringer for en mere retfærdig og fornuftig politik på familiesammenføringsområdet for både danske statsborgere og herboende velintegrerede udlændinge, og som også kunne bringe mange af de tusindvis af eksildanskere fra Sverige og Tyskland tilbage med deres udenlandske ægtefælle som har været tvunget ud af Danmark.

På kontoret er vi stolte over at have givet vores bidrag i medierne til de trods alt nemmere regler på især børneområdet, og hurtigere kvittering for modtagelse af ansøgning fra udlændingestyrelsen.

Nye lokaler og mere personale

De skiftende regler har givet et stærkt øget rådgivningsbehov og kontoret vil fortsætte med lørdagsåbent til rådgivning. Det stigende antal ansøgninger har sammen med øget rådgivning nødvendiggjort udvidelse af kontoret. Fra 1. januar 2013 åbner kontoret i lokaler lige overfor Udlændingestyrelsen som specialkontor i familiesammenføring under navnet ”Immigration Law, Ryesgade 54, 2100 Kbh. Ø” med mere plads, mere personale, bedre rådgivningsservice, mere informationsmateriale og bedre hjælp til udfyldelse af skemaer og indlevering, samt overvågning af sagsforløb, - og til fortsat rimelige priser for en advokatydelse.

Velkommen til et bedre 2013!
Velkommen til 2013!Bestil en konsultationSkriv navn, samt telefonnummer, og vi vil kontakter dig

Dit navn:
E-mail:
Telefon nr.:
Vælg dato:

Besked:
advokat Aage Kramp

Aage Kramp
[email protected]

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har de seneste 19 år på fuldtid ydet specialiseret rådgivning, retshjælp og undervisning indenfor udlændingeret og familieret med særlig vægt på ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn, permanent opholdstilladelse, og dansk indfødsret, både efter danske- og EU-regler. Aage Kramp har været aktiv deltager siden 2005 i Advoforum i Udlændingestyrelsen, samt deltaget i TV – og radioprogrammer samt artikler om Udlændingeret.
Sprog: Dansk og Engelsk


Vejledende pris

konsultation 3.000 kr.

Almindelig ansøgning 18.000 kr.


Specialkontoret IMMLAW GROUP ApS
NORDEA: Reg. Nr. 2277 Konto 6896389651
Mobile pay nr. 60556 (IMMLAW GROUP)

Gammel Køge Landevej 119  |  2500 København V  |  Danmark  |  [email protected]  |  CVR: 38 98 56 98
Tel: 24 84 94 12 (telefontid hverdage 11-14)